DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny specjalista

ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. I.Wymiar etatu i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 1 etat
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

 1. II.Odpowiedzialność i zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

Główny specjalista ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej

odpowiedzialny będzie za:

 1. Współpraca z gminami Aglomeracji Opolskiej w zakresie budowania zespołowej współpracy gmin poprzez prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwanie nowych gmin do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 2. Współpracą z nauczycielami i dyrektorami szkół w sprawie rozwiązania problemów związanych
  z organizacją pracy w szkołach podstawowych powiększonych o siódme i ósme klasy, rotacją wielu nauczycieli pracujących w kilku szkołach oraz brakiem nauczycieli specjalistów.
 3. Realizowanie zadań wynikających z polityki oświatowej Miasta Opola.

 1. III.Wymagania niezbędne:
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 1. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

obowiązków,

 1. wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym umożliwiającym

wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

 1. minimum 10-letni staż pracy w zarządzaniu oświatą,
 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z osobami dorosłymi (np. uczelnie wyższe, placówki

doskonalenia nauczycieli)

 1. znajomość systemu szkolnictwa, zmieniającego się prawa oświatowego oraz zasad

funkcjonowania instytucji oświatowych,

 1. doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami regionalnych i ogólnopolskich firm,
 2. współpraca z uczelniami wyższymi, firmami regionalnymi i ogólnopolskimi,
 3. znajomość systemów informatycznych (środowisko Windows, WORD i EXCEL),
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.
 1. IV.Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 2. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 3. umiejętności pracy w zespole,
 4. umiejętności rozwiązywania problemów,
 5. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 1. V.Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na

stronie ogłoszeń BIP Urzędu Miasta Opola i strony internetowej MODN w Opolu,

 1. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 3. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicznych,

 1. 9.podpisane oświadczenie o treści - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

       VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 22.11.2018 r.
 2. Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka
  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

       VIII. Inne informacje

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
  z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
  a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola.
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 10.