01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Wizyta Studyjna w MODN

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizuje program Wizyt Studyjnych jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme). W programie Wizyt Studyjnych istnieje możliwość zaproszenia do Polski przedstawicieli europejskiej kadry zarządzającej oświatą oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie i doskonalenie zawodowe.
Z wyboru Narodowej Agencji Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest instytucją, która gościła grupę ekspertów europejskich. W październiku 2011 roku odwiedzili nas specjaliści z następujących krajów europejskich: Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia, Dania, Hiszpania, Turcja, Węgry. Uczestnicy programu na co dzień pracują w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Temat wizyty to:
Innovative use of ICT in general and vocational education.
Innowacyjne użycie technologii informacyjnych w kształceniu ogólnym i edukacji zawodowej.

Koordynatorami działań ze strony MODN były: Renata Nycz i Alicja Wujec-Kaczmarek.

Strona internetowa Wizyty Studyjnej:
https://sites.google.com/site/studyvisitpoland/home