01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W Pracowni Nauk Przyrodniczych przy MODN w Opolu odbywają się min. zajęcia dla 5, 6 -latków kształcące umiejętności wypowiadania się, w tym argumentowania i wnioskowania. To bardzo ważne, by dziecko potrafiło uzasadniać swoje zdanie, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego?

Dzieci nabywają tę umiejętność w formie zabawy, w ruchu i z wykorzystaniem sześciokątów SOLO. Lekcja, podczas której maluchy systematyzują wiedzę na temat pór roku, jest tylko przyczynkiem do tego, by musiały uzasadniać i argumentować – odpowiedzieć, dlaczego „ten” obrazkowy sześciokąt przyłożyły do „tego”. Dziecko, wykonując czynność,  w naturalny sposób wyraża swoje zdanie.

                                                                        Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN

Szanowni Państwo.

Jak co roku w dniach 14 – 18 października obchodziliśmy Tydzień Mediacji w Polsce, a 17 października – Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji, w celu spopularyzowania wiedzy dotyczącej metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zaprosiliśmy nauczycieli do udziału w różnych formach aktywności. Odbyły się zatem dyżury naszych konsultantów, którzy są również mediatorami: Bożeny Grębowiec – mediatora sądowego oraz mediatora VCC i dr Justyny Stadniczeńko – adwokata i mediatora, ponadto seminarium nt. „MODN-e sposoby na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole drogą mediacji”, a także szkolenie pt. „Mediacje szkolne”.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i cieszymy się, że tak wielu osobom bliski jest sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji.

Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przygotowano miniwystawę pt. Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946.

Odwiedzający MODN nauczyciele mają okazję zobaczyć przepiękne fragmenty zeszytów uczniów miasta Lwów okresu międzywojennego oraz czasów II wojny światowej aż po rok 1946, kiedy w wyniku repatriacji właściciele brulionów zaczęli uczęszczać do opolskich szkół.

Warto  zwrócić uwagę na niegdysiejszą  kaligrafię i troskę o estetykę prowadzonych zeszytów. Zwiedzających z pewnością zainteresuje również lista przeczytanych książek z roku 1925.

                                                                                                                    Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN

P1020960

Na przełomie września i października gościliśmy w MODN w Opolu znamienitego gościa Pana Andrzeja Kołodziejczyka, autora programu „ Spójrz inaczej”, który z ramienia Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” poprowadził zajęcia warsztatowe przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.

Program obejmuje bardzo ważne kwestie z obszaru wychowania i profilaktyki. Jego celem jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Dziękujemy również serdecznie za współpracę Dyrekcji PSP nr 15 w Opolu, gdzie nauczyciele mogli uczestniczyć w superwizyjnych zajęciach z uczniami.

Uczestniczki szkolenia bardzo wysoko oceniły wartość programu, który umożliwił im inne spojrzenie zarówno na swój warsztat pracy, jak i możliwości pracy z uczniami.

Bożena Grębowiec

koordynator i organizator szkolenia z ramienia MODN

W piątek 6 września 2019 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ks. bp Rudolf Pierskała przewodniczył mszy św. inaugurującej nowy rok szkolno-katechetyczny w ramach Diecezjalnego Dnia Katechety i Nauczyciela. W dalszej części spotkania był wykład s. Marii Kwiek,  koncert ks. Macieja Czaczyka - zwycięzcy Must be the music.

 Dzień Katechety i Nauczyciela, który zawsze jest dobrą okazją do spotkania, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń, rozpoczął się w piątek 6 września 2019 r. mszą świętą w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Rudolf Pierskała.

Po przerwie na poczęstunek oraz zapoznanie się z ofertą wydawnictw, które jak co roku przybywają licznie, by zaprezentować narzędzia pomocne w przeprowadzeniu ciekawej katechezy, wszyscy zgromadzeni przeszli do auli. Obecni na spotkaniu byli Małgorzata Szeląg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Bronisława Ogonowski, kierownik referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej.

Zgromadzeni na konferencji nauczyciele i katecheci wysłuchali prelekcji siostry Marii Kwiek pt. Budowanie relacji katecheta-uczeń, katecheta-rodzic.  Maria Kwiek –  matematyk i doktor teologii – jest autorką wielu książek, której wykłady i konferencje są szeroko rozpowszechnione i znane choćby na takiej platformie jak YouTube.

Ks. Jerzy Kostorz – dyrektor Wydziału Katechetycznego – przedstawił najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego. Jako gość specjalny wystąpił z koncertem ks. Maciej Czaczyk, neoprezbiter, który jeszcze zanim wstąpił do seminarium, wygrał drugą edycję programu Must be the music. Podzielił się też krótko swoim świadectwem spotkania Boga w ciszy, bo choć jego życie wypełniała muzyka, to jednak najbardziej dotknęła serca cisza gór. Zgromadzeni żywiołowo reagowali na młodego kapłana i na przesłanie, które przyniósł wraz ze swoją muzyką.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem obecnego ks. biskupa Pierskały.

W dniu 27 maja 2019 r. w auli MODN zostało przeprowadzone szkolenie adresowane do dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.

Szkolenie prowadziła mgr inż. Bożena Mayer-Gawron, autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, wicedyrektorka Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Halina Bilik – główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego w MODN.

W przedstawionych prezentacjach Pani Mayer-Gawron przybliżyła zmiany w kształceniu branżowym, które zostaną wprowadzone do szkół od 1 września 2019 r.

Ponadto przedstawiła ABC kształcenia branżowego, tzn. branże zawodowe, klasyfikacje zawodów szkolnictwa branżowego, zawody pomocnicze. Omówiła staże zawodowe dla uczniów i szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Odpowiadała na liczne pytania zadawane przez dyrektorów i nauczycieli w trakcie szkolenia, w tym omówiła, jakie zmiany należy wprowadzić w aneksie do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2019/2020 w związku z nowymi podstawami programowymi dot. kształcenia w szkolnictwie branżowym.

W szkoleniu brało udział 48 uczestników z miasta Opola i wielu miejscowości spoza Opola.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nagrodzili brawami prowadzącą szkolenie. Prezentacje po zakończeniu szkolenia zostały udostępnione uczestnikom do wykorzystania.

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Pan Aleksander Iszczuk, który powitał radnych, pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole z Panią dr Irena Koszyk - naczelnikiem Wydziału - na czele oraz Panią Małgorzatę Szeląg - dyrektor MODN wraz z pracownikami. Przewodniczący Komisji podziękował za zaproszenie, wyjaśnił cel zorganizowania posiedzenia komisji w siedzibie MODN i poprosił dyrekcję o przedstawienie specyfiki pracy ośrodka. Pani dyrektor Małgorzata Szeląg szczegółowo opowiedziała o charakterze pracy pracowników MODN, ofercie skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, zasięgu terytorialnym pracy ośrodka, współpracy z wieloma organami prowadzącymi szkoły oraz wspólnych przedsięwzięciach z innymi placówkami wsparcia na terenie miasta Opole, m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedstawiona została również oferta MODN skierowana do uczniów opolskich szkół i omówiono różnorodność zajęć prowadzonych w Pracowni Nauk Przyrodniczych. Wspomniano również o prowadzonych zajęciach dla tegorocznych maturzystów z języka polskiego czy fizyki. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat współpracy MODN z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opole mająca na celu edukację najmłodszych obywateli miasta w zakresie wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. W ramach tej współpracy m.in. opracowano zeszyt metodyczny Segregacja odpadów zaczyna się w domu oraz stworzono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą ośrodka. Szczególną uwagę Pani dyrektor zwróciła na podejmowane działania w ramach doskonalenia języków obcych, począwszy od prowadzonych kursów językowych dla nauczycieli z języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, a skończywszy na organizacji certyfikowanych egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych: PEARSON i TOEFLiBT. Następnie członkowie komisji zadawali pytania dotyczące pracy MODN oraz potrzeb związanych z działalnością i po krótkiej dyskusji rozpoczęli zwiedzanie pracowni Ośrodka, rozpoczynając od nowo utworzonej artystycznej Galerii M. Po zakończeniu zwiedzania radni udali się do opolskiego ratusza w celu kontynuacji pracy komisji.

W roku szkolnym 2018/2019 dużym powodzeniem cieszyła się forma doskonalenia „ABC pierwszej pomocy”. Szkolenia przeprowadzano na terenie całego województwa. Zorganizowano 31 form, w których uczestniczyło 313 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek.

Szkolenia prowadzili konsultanci Grzegorz Pielak i Janusz Berdzik, którzy w roku 2018 uzyskali tytuł zawodowy ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie odbywało się z wykorzystaniem takich pomocy, jak: defibrylatory treningowe, fantomy, aplikacja QCPR Instructor, kamizelka Act Fast Anti Choking Trainer. Szkolenia odbywały się w małych grupach (do 12 osób) i zawsze były prowadzone przez dwóch ratowników.

W kończącym się roku szkolnym zorganizowano jedną edycję „Szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Forma obejmowała 36 godzin wykładów i zajęć praktycznych, a zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kolejnych ośmiu nauczycieli uzyskało kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy.

Warsztatowe formy z zakresu pierwszej pomocy były także prowadzone w ramach działalności Pracowni Nauk Przyrodniczych. Uczestniczący w nich przedszkolaki i nastolatkowie ćwiczyli zachowanie w takich trudnych sytuacjach, jak: skaleczenie, utrata przytomności czy zadławienie.

Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?

W dn. 23 – 24. 05.2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?, której współorganizatorem był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja przeprowadzona została w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Instytutem Historii UO,  Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Opolu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu.

Konferencji honorowego patronatu udzielili: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek oraz rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Jej głównym celem było przedstawienie aktualnego stanu badań nad: 100. rocznicą traktatu wersalskiego, 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznicą wyborów czerwcowych.

Niezwykle aktualna problematyka konferencji zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z licznych ośrodków naukowych w Polsce. Ogółem wygłoszonych zostało 30 dwudziestominutowych referatów, które bardzo dobrze integrują się z rocznicowymi obchodami. Wystąpienia, obok ściśle historycznych, dotyczyły również współczesnego, wieloaspektowego odbioru wspomnianych wydarzeń oraz ich refleksji  we współczesnej pamięci i edukacji historycznej.

W dn. 23. 05.2019 r. konferencja odbywała się w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, a 24.05.2019 w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne.