01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przygotowano miniwystawę pt. Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946.

Odwiedzający MODN nauczyciele mają okazję zobaczyć przepiękne fragmenty zeszytów uczniów miasta Lwów okresu międzywojennego oraz czasów II wojny światowej aż po rok 1946, kiedy w wyniku repatriacji właściciele brulionów zaczęli uczęszczać do opolskich szkół.

Warto  zwrócić uwagę na niegdysiejszą  kaligrafię i troskę o estetykę prowadzonych zeszytów. Zwiedzających z pewnością zainteresuje również lista przeczytanych książek z roku 1925.

                                                                                                                    Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN

P1020960

Na przełomie września i października gościliśmy w MODN w Opolu znamienitego gościa Pana Andrzeja Kołodziejczyka, autora programu „ Spójrz inaczej”, który z ramienia Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” poprowadził zajęcia warsztatowe przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.

Program obejmuje bardzo ważne kwestie z obszaru wychowania i profilaktyki. Jego celem jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Dziękujemy również serdecznie za współpracę Dyrekcji PSP nr 15 w Opolu, gdzie nauczyciele mogli uczestniczyć w superwizyjnych zajęciach z uczniami.

Uczestniczki szkolenia bardzo wysoko oceniły wartość programu, który umożliwił im inne spojrzenie zarówno na swój warsztat pracy, jak i możliwości pracy z uczniami.

Bożena Grębowiec

koordynator i organizator szkolenia z ramienia MODN

W piątek 6 września 2019 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ks. bp Rudolf Pierskała przewodniczył mszy św. inaugurującej nowy rok szkolno-katechetyczny w ramach Diecezjalnego Dnia Katechety i Nauczyciela. W dalszej części spotkania był wykład s. Marii Kwiek,  koncert ks. Macieja Czaczyka - zwycięzcy Must be the music.

 Dzień Katechety i Nauczyciela, który zawsze jest dobrą okazją do spotkania, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń, rozpoczął się w piątek 6 września 2019 r. mszą świętą w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Rudolf Pierskała.

Po przerwie na poczęstunek oraz zapoznanie się z ofertą wydawnictw, które jak co roku przybywają licznie, by zaprezentować narzędzia pomocne w przeprowadzeniu ciekawej katechezy, wszyscy zgromadzeni przeszli do auli. Obecni na spotkaniu byli Małgorzata Szeląg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Bronisława Ogonowski, kierownik referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej.

Zgromadzeni na konferencji nauczyciele i katecheci wysłuchali prelekcji siostry Marii Kwiek pt. Budowanie relacji katecheta-uczeń, katecheta-rodzic.  Maria Kwiek –  matematyk i doktor teologii – jest autorką wielu książek, której wykłady i konferencje są szeroko rozpowszechnione i znane choćby na takiej platformie jak YouTube.

Ks. Jerzy Kostorz – dyrektor Wydziału Katechetycznego – przedstawił najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego. Jako gość specjalny wystąpił z koncertem ks. Maciej Czaczyk, neoprezbiter, który jeszcze zanim wstąpił do seminarium, wygrał drugą edycję programu Must be the music. Podzielił się też krótko swoim świadectwem spotkania Boga w ciszy, bo choć jego życie wypełniała muzyka, to jednak najbardziej dotknęła serca cisza gór. Zgromadzeni żywiołowo reagowali na młodego kapłana i na przesłanie, które przyniósł wraz ze swoją muzyką.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem obecnego ks. biskupa Pierskały.

W dniu 27 maja 2019 r. w auli MODN zostało przeprowadzone szkolenie adresowane do dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.

Szkolenie prowadziła mgr inż. Bożena Mayer-Gawron, autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, wicedyrektorka Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Halina Bilik – główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego w MODN.

W przedstawionych prezentacjach Pani Mayer-Gawron przybliżyła zmiany w kształceniu branżowym, które zostaną wprowadzone do szkół od 1 września 2019 r.

Ponadto przedstawiła ABC kształcenia branżowego, tzn. branże zawodowe, klasyfikacje zawodów szkolnictwa branżowego, zawody pomocnicze. Omówiła staże zawodowe dla uczniów i szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Odpowiadała na liczne pytania zadawane przez dyrektorów i nauczycieli w trakcie szkolenia, w tym omówiła, jakie zmiany należy wprowadzić w aneksie do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2019/2020 w związku z nowymi podstawami programowymi dot. kształcenia w szkolnictwie branżowym.

W szkoleniu brało udział 48 uczestników z miasta Opola i wielu miejscowości spoza Opola.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nagrodzili brawami prowadzącą szkolenie. Prezentacje po zakończeniu szkolenia zostały udostępnione uczestnikom do wykorzystania.

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Pan Aleksander Iszczuk, który powitał radnych, pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole z Panią dr Irena Koszyk - naczelnikiem Wydziału - na czele oraz Panią Małgorzatę Szeląg - dyrektor MODN wraz z pracownikami. Przewodniczący Komisji podziękował za zaproszenie, wyjaśnił cel zorganizowania posiedzenia komisji w siedzibie MODN i poprosił dyrekcję o przedstawienie specyfiki pracy ośrodka. Pani dyrektor Małgorzata Szeląg szczegółowo opowiedziała o charakterze pracy pracowników MODN, ofercie skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, zasięgu terytorialnym pracy ośrodka, współpracy z wieloma organami prowadzącymi szkoły oraz wspólnych przedsięwzięciach z innymi placówkami wsparcia na terenie miasta Opole, m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedstawiona została również oferta MODN skierowana do uczniów opolskich szkół i omówiono różnorodność zajęć prowadzonych w Pracowni Nauk Przyrodniczych. Wspomniano również o prowadzonych zajęciach dla tegorocznych maturzystów z języka polskiego czy fizyki. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat współpracy MODN z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opole mająca na celu edukację najmłodszych obywateli miasta w zakresie wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. W ramach tej współpracy m.in. opracowano zeszyt metodyczny Segregacja odpadów zaczyna się w domu oraz stworzono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą ośrodka. Szczególną uwagę Pani dyrektor zwróciła na podejmowane działania w ramach doskonalenia języków obcych, począwszy od prowadzonych kursów językowych dla nauczycieli z języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, a skończywszy na organizacji certyfikowanych egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych: PEARSON i TOEFLiBT. Następnie członkowie komisji zadawali pytania dotyczące pracy MODN oraz potrzeb związanych z działalnością i po krótkiej dyskusji rozpoczęli zwiedzanie pracowni Ośrodka, rozpoczynając od nowo utworzonej artystycznej Galerii M. Po zakończeniu zwiedzania radni udali się do opolskiego ratusza w celu kontynuacji pracy komisji.

W roku szkolnym 2018/2019 dużym powodzeniem cieszyła się forma doskonalenia „ABC pierwszej pomocy”. Szkolenia przeprowadzano na terenie całego województwa. Zorganizowano 31 form, w których uczestniczyło 313 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek.

Szkolenia prowadzili konsultanci Grzegorz Pielak i Janusz Berdzik, którzy w roku 2018 uzyskali tytuł zawodowy ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie odbywało się z wykorzystaniem takich pomocy, jak: defibrylatory treningowe, fantomy, aplikacja QCPR Instructor, kamizelka Act Fast Anti Choking Trainer. Szkolenia odbywały się w małych grupach (do 12 osób) i zawsze były prowadzone przez dwóch ratowników.

W kończącym się roku szkolnym zorganizowano jedną edycję „Szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Forma obejmowała 36 godzin wykładów i zajęć praktycznych, a zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kolejnych ośmiu nauczycieli uzyskało kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy.

Warsztatowe formy z zakresu pierwszej pomocy były także prowadzone w ramach działalności Pracowni Nauk Przyrodniczych. Uczestniczący w nich przedszkolaki i nastolatkowie ćwiczyli zachowanie w takich trudnych sytuacjach, jak: skaleczenie, utrata przytomności czy zadławienie.

Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?

W dn. 23 – 24. 05.2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?, której współorganizatorem był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja przeprowadzona została w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Instytutem Historii UO,  Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Opolu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu.

Konferencji honorowego patronatu udzielili: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek oraz rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Jej głównym celem było przedstawienie aktualnego stanu badań nad: 100. rocznicą traktatu wersalskiego, 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznicą wyborów czerwcowych.

Niezwykle aktualna problematyka konferencji zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z licznych ośrodków naukowych w Polsce. Ogółem wygłoszonych zostało 30 dwudziestominutowych referatów, które bardzo dobrze integrują się z rocznicowymi obchodami. Wystąpienia, obok ściśle historycznych, dotyczyły również współczesnego, wieloaspektowego odbioru wspomnianych wydarzeń oraz ich refleksji  we współczesnej pamięci i edukacji historycznej.

W dn. 23. 05.2019 r. konferencja odbywała się w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, a 24.05.2019 w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne.

„Nowy Jork – czyli USA dla początkujących” to temat kolejnego spotkania w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela prowadzonego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, które odbyło się 14 maja 2019 roku.

Nauczyciel konsultant Grzegorz Pielak, w związku z zaproszeniem Ryszarda Drucha i jego DRUCH Studio Gallery w Trenton (New Jersey), w sierpniu 2018 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Konsultant współpracuje z Ryszardem Druchem - pochodzącym z Opola plastykiem, żyjącym i tworzącym w Stanach Zjednoczonych od 2011 roku. Od tego czasu do dzisiaj Panowie zorganizowali kilkadziesiąt warsztatów plastycznych dla uczniów i nauczycieli z terenu Opola i województwa opolskiego.

Grzegorz Pielak był gościem 176 Salonu Artystycznego w Druch Studio Gallery w Trenton, w ramach którego pokazał multimedialną prezentację „Gruzja moja miłość”. W trakcie wizyty konsultant MODN odwiedził m. in. Waszyngton, Filadelfię, Baltimor, Atlantic City oraz Princeton. Swoją podróż zakończył w Nowym Jorku, gdzie spędził bardzo aktywne 10 dni. W swojej prezentacji szukał odpowiedzi na takie pytania, jak: czy w Nowym Jorku trzeba znać język angielski? co to znaczy tani nocleg? czy trudno się poruszać nowojorskim metrem? czy każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie? czy Nowy Jork to miasto, które nigdy nie zasypia? Autor prezentacji w trakcie pobytu w Nowym Jorku odwiedził klika muzeów, oglądał najlepszych tenisistów świata uczestniczących w turnieju z cyklu Wielkiego Szlema, czyli US Open, przeszedł cały High Line Park, zgubił się w Central Parku, jeździł rowerem po Piątej Alei, spacerował po centrum Harlemu, zastanawiał się, gdzie Diego Rivera namalował mural z portretem Lenina.

W dniach 8-11 lutego w Opolu odbyła się XXVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.: „Matematyka przyszłością”. Siedmiuset nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej podczas czterech dni miało okazję wzięcia udziału w ponad 130 warsztatach i wykładach dotyczących zmian z systemie egzaminów zewnętrznych. Poruszano również tematykę związaną ze stosowaniem najnowszych rozwiązań metodycznych na lekcjach matematyki. Nie zabrakło również czasu na poznanie atrakcji turystycznych miasta Opola.

Inauguracja konferencji odbyła się w auli Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Gości powitał m.in Prezydent Miasta Opola - pan Arkadiusz Wiśniewski. Wykład inauguracyjny pt.: „Praktyczne aspekty wiedzy na temat działania i rozwoju mózgu w okresie szkolnym" wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas kolejnych dwóch dni uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu.                                                                             Zakończenie konferencji miało miejsce w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, który był głównym partnerem merytorycznym.

Uczestnicy konferencji wyjechali z Opola zachwyceni pięknem miasta, gościnnością mieszkańców, ale przede wszystkim zadowoleni z wysokiego merytorycznego poziomu konferencji.