01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W tym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej ustalił jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”. W związku z tym 16 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy „Jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku?”. Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom zagrożeń, jakie wynikają z nierozważnego korzystania z przestrzeni cyfrowej, zaprezentowanie skutecznych zasad bezpiecznego funkcjonowania w sieci oraz wskazanie ciekawych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych baz edukacyjnych, które można wykorzystać, konstruując własne scenariusze do zajęć z uczniem. Spotkanie poprowadziła Barbara Błyszczakowska – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy, która przedstawiła jasne i ciemne strony Internetu oraz wskazała inicjatywy i kampanie społecznościowe, jakie cyklicznie realizowane są na rzecz cyberbezpieczeństwa. Zaprezentowała również strony internetowe, z których można czerpać pomysły do realizowanych przez nauczycieli zajęć i wykorzystywać gotowe materiały dydaktyczne, takie jak scenariusze lekcji, filmy, gry czy opracowania tematyczne i dane statystyczne.

Gościem specjalnym konferencji był asp. sztab. Maciej Kędra z Komendy Miejskiej Policji
w Opolu, który w trakcie niezwykle ciekawego wykładu zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z sieci oraz wskazał zasady bezpieczeństwa i sposoby eliminowania zagrożeń w cyberprzestrzeni.


Dnia 6 kwietnia 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych (ZPO) i Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Opolu odbyła się pierwsza z cyklu trzech konferencji metodyczno-zawodowych szkolnych doradców zawodowych z pracodawcami i pracownikami praktycznej nauki zawodu zatrudnionymi przy CKP w Opolu. Spotkanie poprowadziła Edyta Ciecierska - doradca metodyczny szkolnych doradców zawodowych w MODN w Opolu i Urszula Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Spotkanie miało na celu przedstawienie koncepcji Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZPO jako uczestnika systemu doradztwa zawodowego. Omówiono ofertę realizacji zajęć praktycznych dla poszczególnych szkół zawodowych oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przez uczniów realizujących zajęcia w Centrum. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obserwowania zajęć praktycznych odbywających się w czasie trwania warsztatów budowlanych w pracowniach OZE oraz w pracowni spawalniczej.

W czasie trwającego spotkania wypracowano następujące formy współpracy w ramach realizacji zadań zawodoznawczych pomiędzy MODN, szkołami i Centrum Kształcenia Praktycznego:

  1. Spotkania metodyczno - warsztatowe we współpracy MODN i CKP dla szkolnych doradców zawodowych Opola i Opolszczyzny;
  2. Organizacja zajęć zawodoznawczych dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkoły podstawowej w obszarze czterech branż:
  • branża budowlana – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz, monter instalacji sanitarnych;
  • branża mechaniczna – zawody: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających;
  • branża elektryczna – zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektryk, mechatronik;
  • branża samochodowa – technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Poza tym spotkanie metodyczne obejmowało prezentację warunków pracy oraz wykonywanie prostych zadań zawodowych, prezentację szkól prowadzących kształcenia w zawodach z danej branży oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji, a także prezentację obecnej sytuacji na rynku pracy i specyfikę działalności wybranych pracodawców z Opolszczyzny. Doradcy zawodowi, na podstawie przedstawionych na spotkaniu możliwości współpracy z MODN i CKP, będą mogli opracować plan działań zawodoznawczych w pracy z uczniami w swoich szkołach.

                                                   Opracowała: Edyta Ciecierska

         doradca metodyczny

nauczycieli doradców zawodowych

               MODN w Opolu

Inaugurując przygotowania do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 23 maja 2018 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Muzycznego „MIKROFON I TY”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VII oraz gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich województwa opolskiego.

Głównym celem festiwalu, którego współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, jest popularyzacja i promocja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami.

Wystąpienia uczestników oceniało jury w następującym składzie:
dr Stefania Jagło – konsultant MODN w Opolu
p. Martyna Sadowska – studentka muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG 1 i PSP 5 w Opolu oraz
p. Grażyna Dudek – nauczyciel PG 1 i PSP 5 w Opolu.

Jurorzy, wystawiając noty za umiejętności wokalne młodych artystów, brali pod uwagę dykcję, intonację, interpretację tekstu piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Uczestnikom przyznano miejsca I, II, III, dyplomy i pamiątkowe medale, a nauczyciele – opiekunowie uczniów – otrzymali pisemne podziękowania. Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie możliwość wystąpienia przed liczną publicznością podczas V Gali Opolskich Ogrodów Talentów 2018, która odbędzie się 19 czerwca w Opolu.

W festiwalu „Mikrofon i Ty” wzięli udział reprezentanci następujących szkół podstawowych z Opola: nr 1, 5, 8, 9, 10, 14, 26, 29, 30, a także PSP z Dańca, Dębia, Dębskiej Kuźni, Dobrzenia Wielkiego, Głuchołaz, Graczy, Łubnian, Komorzna, Prószkowa, Ozimka i Wołczyna. W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne byli to przedstawiciele gimnazjów nr 1 i nr 5 z Opola, liceów ogólnokształcących nr II, V, VIII i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu oraz uczniowie Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół z Wołczyna.

Na festiwalowej szkolnej scenie zaśpiewało ogółem 35 solistów, 7 duetów, 1 trio oraz 10 zespołów, w sumie ok. 100 wykonawców prezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny oraz duże zdolności muzyczne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udanych występów oraz życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

Organizatorzy festiwalu: Grażyna Dudek, Halina Brodziak i Stefania Jagło

Od września 2018 r. proponujemy niecodzienne lekcje rozwijające kreatywność u dzieci, bazujące na odkrywaniu wyjątkowości otaczającego nas świata. W ramach funkcjonowania Centrum Nauk Przyrodniczych w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przygotowaliśmy lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia z fizyki, chemii, biologii, informatyki, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego prowadzone są metodą laboratoryjną. Prowadzimy je w trzech pracowniach:
Robotyki i kodowania – tu poznajemy zabawy uczące logicznego rozumowania, planowania i rozwiązywania algorytmów w formie wyjątkowo atrakcyjnej i przystępnej.
 Zdobywamy nowe umiejętności matematyczne
 Uczymy się programowania i tworzenia gier oraz sterowania robotem.
 Na zajęciach wspólnie tworzymy własne animacje i gry w środowisku SCRATCH, samodzielnie tworzymy aplikacje mobilne, sterujemy robotami (mbot, ozobot) oraz dowiadujemy się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie we współczesnym świecie.

Doświadczania Świata – w tym miejscu odkrywamy niezwykłe zjawiska przyrodnicze, zwracamy uwagę na piękno i wyjątkowość naszego otoczenia.
 W małym laboratorium, używając tak sprzętu specjalistycznego, jak i rzeczy codziennego użytku, takich jak przyprawy czy inne produkty roślinne, odkrywamy radość z poznawania otaczającego nas świata.
 Odkrywamy proste rozwiązania wielu skomplikowanych zjawisk przyrodniczych.
 Wielozmysłowo poznajemy świat, doświadczając zaskakujących wrażeń.
 Przekonujemy, że taniec zwiększa nie tylko sprawność fizyczną i wywołuje pozytywne nastawienie do życia, ale wpływa też na rozwój inteligencji i usprawnia pamięć.

Kreatywnego Myślenia – pobudzamy innowacyjność, przybliżamy sposoby na koncentrację i koordynację, gry i zabawy.
 Włączamy w zabawę i przyjemne odkrywanie tego, co w człowieku drzemie, wykorzystując karty metaforyczne i edupufy.
 Z klockami LEGO, dzięki metodzie Lego-logos, rozwijamy naturalne zdolności do filozofowania, kreatywnego myślenia czy zdolności lingwistycznych.
 Znajdujemy nowe sposoby na rozwiązanie „starych” problemów na drodze dialogu i twórczej ekspresji.
 Tu uczeń poznaje siebie na nowo i jest w stanie uwierzyć w siebie!

Wszystkie zajęcia realizowane w Centrum Nauk Przyrodniczych uwzględniają i wzbogacają treści podstawy programowej.

Temat kolejnego spotkania w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela to „Gruzja – moja miłość”. O swojej fascynacji podróżniczej opowiadał konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Grzegorz Pielak. Prelekcja odbyła się 29 maja 2018 roku w siedzibie ośrodka.

Opowieść uzupełniały reporterskie zdjęcia G. Pielaka: Tbilisi, Batumi, Gori, Kutaisi czy skalnych miast Wardzia i Uplisciche. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspomnień o spotkanych ludziach - nauczycielce zakochanej w Polsce, Metropolicie Kalistrate czy tbiliskich bukinistach.

Zwieńczeniem spotkania była oczywiście gruzińska supra i długie toasty wygłaszane przez tamadę. Stół zdobiła kolekcja czapek z różnych regionów Gruzji, od Swanetii do Kachetii.

W ramach oferty dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 4 października 2017 odbyły się warsztaty Wasser, Zeit und vieles mehr… - metoda CLILiG na lekcji języka niemieckiego. Nauczyciele mieli możliwość wypróbowania i oceny materiałów łączących naukę języka z wiedzą z innych przedmiotów i przekonać się o motywującym charakterze tego typu metody.

18 grudnia 2017 odbyły się warsztaty Deutsch mit Socke, czyli jak rozwijać kompetencje językowe ważne dla dzieci. Deutsch mit Socke to cykl filmów telewizji WDR, który poprzez zabawę wprowadza dzieci w świat języka. Nauczyciele klas 1-3 i nauczyciele przedszkolni mogli w praktyce poznać zalety i możliwości pracy z filmem i pacynką na zajęciach z języka niemieckiego. Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne towarzyszące filmom Deutsch mit Socke wydane przez Goethe-Institut w Warszawie.

12 marca 2018 roku odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka mniejszości narodowej Kamishibai czyli jak wprowadzić dzieci w świat wyobraźni. Nauczyciele poznali możliwości dydaktyczne japońskiego teatru papierowego w przybliżaniu dzieciom w atrakcyjny sposób testów kultury niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy wykonali swoje własne ilustracje do wybranych tekstów i zaprezentowali je.

Nauczyciele języka mniejszości narodowej uczestniczyli również w warsztatach w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Goethe-Institut w Warszawie. W ramach tego projektu konsultant MODN, Małgorzata Kupis-Wielgus, prowadziła cztery szkolenia w roku szkolny 2017/18.

25.05.2018 r. o godz. 13.00 w kinie Twierdza w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja promująca książkę, redagowaną przez konsultantkę MODN Helgę Bieniusę, wydaną przez MODN, na bazie tekstów napisanych przez nauczycieli szkół i przedszkoli
pt. „Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna-Koźla”.

Konferencję, którą wspólnie zorganizowali: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, zaszczyciły obecnością władze miasta w osobach: Pani Prezydent Sabina Nowosielska, Pan Wiceprezydent Wojciech Jagiełło oraz przewodnicząca Rady Miasta Pani Katarzyna Dysarz.

Konferencję prowadziła kierownik Wydziału Oświaty Pani Bożena Jankowska oraz konsultantka MODN Pani Helga Bieniusa. Wykład na temat znaczenia projektu w edukacji wygłosiła dr Bronisława Ogonowski, inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Opolu
i pracownik dydaktyczny uczelni, a na temat współpracy MODN z gminą Kędzierzyn-Koźle dyrektor MODN Małgorzata Szeląg.

W ciągu 5 lat opracowano trzy ważne publikacje:

-        red. Jagło S., Szeląg M., „Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2012/2013, Opole 2013,

-        red. Jagło S., Szeląg M., „Zajęcia sportowe w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2013/2014, Opole 2014,

-        red. Bieniusa H., „Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna- Koźla”, Opole 2018


Pod okiem nauczycieli MODN w soboty odbywają się w CNP zajęcia otwarte, podczas których dzieci i młodzież, razem ze swoimi rodzicami lub opiekunami, poznają tajniki wiedzy poprzez zabawę. Uczestnicy zajęć otwartych samodzielnie tworzą małe budowle, dowiadując się np. dlaczego most może unieść duży ciężar. Poznają również tajniki kodowania i dowiadują się, jak sterować robotem. Patrząc przez mikroskop mogą zobaczyć, co kryje się w wodzie ze stawu oraz przekonać się, skąd się biorą kolory w kwiatach. Sobotnie zajęcia otwarte rozpoczęły się w lutym 2018 r. i odbywają się w wybrane soboty w trakcie trwania roku szkolnego.

W Centrum Nauk Przyrodniczych prowadzimy zajęcia w ramach projektu Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Od września przychodzą do nas na zajęcia uczniowie klas gimnazjalnych Miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej. Oferujemy im zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje metodą eksperymentu w naukach przyrodniczych. Zajęcia są bardzo intensywne, wymagają dużego zaangażowania uczniów i nauczycieli. Pomimo zmęczenia, uczniowie wychodzą z zajęć zadowoleni i „zarażeni” zgłębianiem tajemnic nauki.