01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

IMG 20180523 142936Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z Gminnym Zarządem Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich przy organizacji konkursów ortograficznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu strzeleckiego.

      W maju 2018 r. odbyły się: XXIV MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PUCHAR BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH dla uczniów szkół podstawowych oraz XVIII KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII dla uczniów klas gimnazjalnych.

      Jolanta Fąfrowicz – doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego w MODN w Opolu przygotowała arkusze konkursowe na trzy etapy konkursu (szkolne, gminne i międzygminne) oraz wspólnie z panią Ewą Kotyrbą - starszym inspektorem ds. szkół w GZOJ w Strzelcach Opolskich przeprowadziła konkurs w dniach 16 i 23 maja br.

Motto:

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,                                                                         jakim dla człowieka jest drugi człowiek.

(Karol Wojtyła)

Powyższe motto, którego autorem jest dziś już św. Jan Paweł II, symbolizuje i oddaje całokształt pracy i klimat współpracy z 54 autorami tekstów do publikacji zbiorowej Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna-Koźla, którą dane mi było redagować                    w ciągu minionych dwóch lat. A wszystko zaczęło się od spotkania dyrektorów placówek oświatowych Kędzierzyna-Koźla w Klubie Nauczyciela, jakie miało miejsce 16 marca 2016 roku. Wówczas to nastąpiły: wybór tytułu publikacji, promującej przedsięwzięcia edukacyjne placówek oświatowych Kędzierzyna-Koźla, przekazanie instrukcji zw. z przygotowaniem tekstu do publikacji i opisem zdjęć oraz ustalenie terminu przekazania i przesyłania tekstów do redaktora Helgi Marii Bieniusy, która z ramienia MODN koordynuje współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli tej gminy. Pomysł ten zyskał aprobatę Pań: Małgorzaty Szeląg – Dyrektor MODN w Opolu i Bożeny Jankowskiej – Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

            Gromadzenie tekstów do publikacji trwało prawie rok. W międzyczasie okazało się,                  że od 1 września 2017 roku wkracza kolejna reforma oświaty, która likwiduje gimnazja,                           a wskrzesza ośmioklasowe szkoły podstawowe i wydłuża czas nauki w liceum o jeden rok. Wówczas to wszyscy przyznali, że powyższa publikacja będzie świetnym podsumowaniem wspaniałej pracy nauczycieli sześcioklasowych szkół podstawowych, trzyletnich gimnazjów                   i przedszkoli, którym strategia projektu edukacyjnego nie jest obca.

            Po uzyskaniu oświadczeń od Autorów tekstów, związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na korektę redakcyjną, językowo-stylistyczną i techniczną tekstu pisząca te słowa mogła się pochylić nad przygotowaniem tej publikacji do druku. Trzeba było się uzbroić w iście benedyktyńską cierpliwość, by każdemu tekstowi nadać kształt w myśl słów romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego: „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. W listopadzie ubiegłego roku prace redakcyjne zostały zakończone. Wówczas to redaktorka przedstawiła teksty Autorom i dyrektorom kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych, wskazując na drobne uchybienia, które należy uzupełnić w myśl zasady: „Nic o was - bez was”. Po zaakceptowaniu skorygowanych tekstów i uzupełnieniu notek o Autorach pełny tekst wraz z projektem okładki wg pomysłu dr. Józefa Szewczyka, wykonanym przez Katarzynę Brabańską-Blanię z wydziału promocji kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu, w styczniu 2018 roku został złożony za pośrednictwem dyrektor MODN w opolskim Wydawnictwie Solpress. Prace związane z korektą, tzw. „pierwszej i drugiej szczotki” miałam przyjemność zakończyć z końcem lutego. W połowie marca bieżącego roku publikacja w nakładzie 300 egzemplarzy ujrzała światło dzienne i została przekazana do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Wówczas to zrodził się kolejny pomysł, by docenić ogrom pracy szkół i przedszkoli                                       i zorganizować konferencję promującą dwuletni owoc naszej współpracy zespołowej.                              Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że warto było!

Opracowała: Helga Bieniusa (konsultant MODN w Opolu)

Z inicjatywy Pań: Małgorzaty Szeląg – Dyrektor MODN w Opolu i Pani Bożeny Jankowskiej – Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu 25 maja 2018 roku w godzinach popołudniowych w Miejskim Ośrodku Kultury „Twierdza” w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja promująca publikację zbiorową Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna-Koźla pod redakcją Helgi Marii Bieniusy – konsultanta MODN w Opolu.

Uczestniczyli w niej autorzy artykułów, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, przedstawiciele rodziców, radni Rady Miasta i władze samorządowe na czele z Panią Sabiną Nowosielską – prezydent Miasta, Panem Wojciechem Jagiełłą – wiceprezydentem Kędzierzyna-Koźla. Tematyka była poświęcona promocji ww. publikacji, nad którą prace trwały 2 lata.

Otwarcia konferencji dokonały: Bożena Jankowska – Kierownik Wydziału Oświaty                         i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu i Małgorzata Szeląg – Dyrektor MODN w Opolu. W problematykę konferencji wprowadziła uczestników Pani Prezydent Sabina Nowosielska, która omówiła kierunki rozwoju oświaty w mieście z uwzględnieniem przedsięwzięć w obszarze edukacji w świetle Strategii rozwoju Gminy Kędzierzyn-Koźle.                      W dalszej kolejności głos zabrała Pani dr Bronisława Ogonowskikierownik Referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Urzędu Miasta w Opolu, która przybliżyła uczestnikom Założenia metodyczno-koncepcyjne stosowania projektu edukacyjnego w procesie nauczania-uczenia się, eksponując walory edukacyjne projektu w kontekście holistycznego nauczania.      

Pięcioletnią, owocną współpracę gminy Kędzierzyn-Koźle z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu omówiła i podsumowała dyrektor MOODN – Pani Małgorzata Szeląg. Następnie głos zabrała Pani Bożena Jankowska, która przedstawiła prezentację o pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych realizowanych w przedszkolach i szkołach Kędzierzyna-Koźla na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijania ich pasji i zainteresowań. Ich pokłosiem stała się wydana w tym roku książka Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna-Koźla. Jej zawartość, w wystąpieniu Od pomysłu do realizacji…, zaprezentowała Pani Helga Bieniusa – konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, która opowiedziała o genezie tej publikacji, współpracy z 54 autorami tekstów, procesie wydawniczym i benedyktyńskiej pracy redakcyjnej.

            Zwieńczeniem konferencji było wręczenie przez dyrektor MODN i wiceprezydenta miasta podziękowań i jednego egzemplarza książki autorom tekstów, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, zaproszonym gościom. Ta publikacja to bowiem najlepsza promocja całego bogactwa form i metod pracy w kędzierzyńsko-kozielskich placówkach oświatowych, jak również szeregu niezwykle cennych przedsięwzięć edukacyjnych…, to po prostu doskonały produkt promocyjny miasta Kędzierzyn-Koźle.

Opracowała: Helga Bieniusa (konsultant MODN w Opolu)

W tym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej ustalił jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”. W związku z tym 16 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy „Jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku?”. Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom zagrożeń, jakie wynikają z nierozważnego korzystania z przestrzeni cyfrowej, zaprezentowanie skutecznych zasad bezpiecznego funkcjonowania w sieci oraz wskazanie ciekawych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych baz edukacyjnych, które można wykorzystać, konstruując własne scenariusze do zajęć z uczniem. Spotkanie poprowadziła Barbara Błyszczakowska – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy, która przedstawiła jasne i ciemne strony Internetu oraz wskazała inicjatywy i kampanie społecznościowe, jakie cyklicznie realizowane są na rzecz cyberbezpieczeństwa. Zaprezentowała również strony internetowe, z których można czerpać pomysły do realizowanych przez nauczycieli zajęć i wykorzystywać gotowe materiały dydaktyczne, takie jak scenariusze lekcji, filmy, gry czy opracowania tematyczne i dane statystyczne.

Gościem specjalnym konferencji był asp. sztab. Maciej Kędra z Komendy Miejskiej Policji
w Opolu, który w trakcie niezwykle ciekawego wykładu zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z sieci oraz wskazał zasady bezpieczeństwa i sposoby eliminowania zagrożeń w cyberprzestrzeni.


Dnia 6 kwietnia 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych (ZPO) i Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Opolu odbyła się pierwsza z cyklu trzech konferencji metodyczno-zawodowych szkolnych doradców zawodowych z pracodawcami i pracownikami praktycznej nauki zawodu zatrudnionymi przy CKP w Opolu. Spotkanie poprowadziła Edyta Ciecierska - doradca metodyczny szkolnych doradców zawodowych w MODN w Opolu i Urszula Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Spotkanie miało na celu przedstawienie koncepcji Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZPO jako uczestnika systemu doradztwa zawodowego. Omówiono ofertę realizacji zajęć praktycznych dla poszczególnych szkół zawodowych oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przez uczniów realizujących zajęcia w Centrum. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obserwowania zajęć praktycznych odbywających się w czasie trwania warsztatów budowlanych w pracowniach OZE oraz w pracowni spawalniczej.

W czasie trwającego spotkania wypracowano następujące formy współpracy w ramach realizacji zadań zawodoznawczych pomiędzy MODN, szkołami i Centrum Kształcenia Praktycznego:

  1. Spotkania metodyczno - warsztatowe we współpracy MODN i CKP dla szkolnych doradców zawodowych Opola i Opolszczyzny;
  2. Organizacja zajęć zawodoznawczych dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkoły podstawowej w obszarze czterech branż:
  • branża budowlana – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz, monter instalacji sanitarnych;
  • branża mechaniczna – zawody: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających;
  • branża elektryczna – zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektryk, mechatronik;
  • branża samochodowa – technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Poza tym spotkanie metodyczne obejmowało prezentację warunków pracy oraz wykonywanie prostych zadań zawodowych, prezentację szkól prowadzących kształcenia w zawodach z danej branży oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji, a także prezentację obecnej sytuacji na rynku pracy i specyfikę działalności wybranych pracodawców z Opolszczyzny. Doradcy zawodowi, na podstawie przedstawionych na spotkaniu możliwości współpracy z MODN i CKP, będą mogli opracować plan działań zawodoznawczych w pracy z uczniami w swoich szkołach.

                                                   Opracowała: Edyta Ciecierska

         doradca metodyczny

nauczycieli doradców zawodowych

               MODN w Opolu

Inaugurując przygotowania do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 23 maja 2018 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Muzycznego „MIKROFON I TY”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VII oraz gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich województwa opolskiego.

Głównym celem festiwalu, którego współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, jest popularyzacja i promocja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami.

Wystąpienia uczestników oceniało jury w następującym składzie:
dr Stefania Jagło – konsultant MODN w Opolu
p. Martyna Sadowska – studentka muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG 1 i PSP 5 w Opolu oraz
p. Grażyna Dudek – nauczyciel PG 1 i PSP 5 w Opolu.

Jurorzy, wystawiając noty za umiejętności wokalne młodych artystów, brali pod uwagę dykcję, intonację, interpretację tekstu piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Uczestnikom przyznano miejsca I, II, III, dyplomy i pamiątkowe medale, a nauczyciele – opiekunowie uczniów – otrzymali pisemne podziękowania. Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie możliwość wystąpienia przed liczną publicznością podczas V Gali Opolskich Ogrodów Talentów 2018, która odbędzie się 19 czerwca w Opolu.

W festiwalu „Mikrofon i Ty” wzięli udział reprezentanci następujących szkół podstawowych z Opola: nr 1, 5, 8, 9, 10, 14, 26, 29, 30, a także PSP z Dańca, Dębia, Dębskiej Kuźni, Dobrzenia Wielkiego, Głuchołaz, Graczy, Łubnian, Komorzna, Prószkowa, Ozimka i Wołczyna. W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne byli to przedstawiciele gimnazjów nr 1 i nr 5 z Opola, liceów ogólnokształcących nr II, V, VIII i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu oraz uczniowie Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół z Wołczyna.

Na festiwalowej szkolnej scenie zaśpiewało ogółem 35 solistów, 7 duetów, 1 trio oraz 10 zespołów, w sumie ok. 100 wykonawców prezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny oraz duże zdolności muzyczne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udanych występów oraz życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

Organizatorzy festiwalu: Grażyna Dudek, Halina Brodziak i Stefania Jagło

Od września 2018 r. proponujemy niecodzienne lekcje rozwijające kreatywność u dzieci, bazujące na odkrywaniu wyjątkowości otaczającego nas świata. W ramach funkcjonowania Centrum Nauk Przyrodniczych w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przygotowaliśmy lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia z fizyki, chemii, biologii, informatyki, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego prowadzone są metodą laboratoryjną. Prowadzimy je w trzech pracowniach:
Robotyki i kodowania – tu poznajemy zabawy uczące logicznego rozumowania, planowania i rozwiązywania algorytmów w formie wyjątkowo atrakcyjnej i przystępnej.
 Zdobywamy nowe umiejętności matematyczne
 Uczymy się programowania i tworzenia gier oraz sterowania robotem.
 Na zajęciach wspólnie tworzymy własne animacje i gry w środowisku SCRATCH, samodzielnie tworzymy aplikacje mobilne, sterujemy robotami (mbot, ozobot) oraz dowiadujemy się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie we współczesnym świecie.

Doświadczania Świata – w tym miejscu odkrywamy niezwykłe zjawiska przyrodnicze, zwracamy uwagę na piękno i wyjątkowość naszego otoczenia.
 W małym laboratorium, używając tak sprzętu specjalistycznego, jak i rzeczy codziennego użytku, takich jak przyprawy czy inne produkty roślinne, odkrywamy radość z poznawania otaczającego nas świata.
 Odkrywamy proste rozwiązania wielu skomplikowanych zjawisk przyrodniczych.
 Wielozmysłowo poznajemy świat, doświadczając zaskakujących wrażeń.
 Przekonujemy, że taniec zwiększa nie tylko sprawność fizyczną i wywołuje pozytywne nastawienie do życia, ale wpływa też na rozwój inteligencji i usprawnia pamięć.

Kreatywnego Myślenia – pobudzamy innowacyjność, przybliżamy sposoby na koncentrację i koordynację, gry i zabawy.
 Włączamy w zabawę i przyjemne odkrywanie tego, co w człowieku drzemie, wykorzystując karty metaforyczne i edupufy.
 Z klockami LEGO, dzięki metodzie Lego-logos, rozwijamy naturalne zdolności do filozofowania, kreatywnego myślenia czy zdolności lingwistycznych.
 Znajdujemy nowe sposoby na rozwiązanie „starych” problemów na drodze dialogu i twórczej ekspresji.
 Tu uczeń poznaje siebie na nowo i jest w stanie uwierzyć w siebie!

Wszystkie zajęcia realizowane w Centrum Nauk Przyrodniczych uwzględniają i wzbogacają treści podstawy programowej.

Temat kolejnego spotkania w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela to „Gruzja – moja miłość”. O swojej fascynacji podróżniczej opowiadał konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Grzegorz Pielak. Prelekcja odbyła się 29 maja 2018 roku w siedzibie ośrodka.

Opowieść uzupełniały reporterskie zdjęcia G. Pielaka: Tbilisi, Batumi, Gori, Kutaisi czy skalnych miast Wardzia i Uplisciche. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspomnień o spotkanych ludziach - nauczycielce zakochanej w Polsce, Metropolicie Kalistrate czy tbiliskich bukinistach.

Zwieńczeniem spotkania była oczywiście gruzińska supra i długie toasty wygłaszane przez tamadę. Stół zdobiła kolekcja czapek z różnych regionów Gruzji, od Swanetii do Kachetii.

W ramach oferty dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 4 października 2017 odbyły się warsztaty Wasser, Zeit und vieles mehr… - metoda CLILiG na lekcji języka niemieckiego. Nauczyciele mieli możliwość wypróbowania i oceny materiałów łączących naukę języka z wiedzą z innych przedmiotów i przekonać się o motywującym charakterze tego typu metody.

18 grudnia 2017 odbyły się warsztaty Deutsch mit Socke, czyli jak rozwijać kompetencje językowe ważne dla dzieci. Deutsch mit Socke to cykl filmów telewizji WDR, który poprzez zabawę wprowadza dzieci w świat języka. Nauczyciele klas 1-3 i nauczyciele przedszkolni mogli w praktyce poznać zalety i możliwości pracy z filmem i pacynką na zajęciach z języka niemieckiego. Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne towarzyszące filmom Deutsch mit Socke wydane przez Goethe-Institut w Warszawie.

12 marca 2018 roku odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka mniejszości narodowej Kamishibai czyli jak wprowadzić dzieci w świat wyobraźni. Nauczyciele poznali możliwości dydaktyczne japońskiego teatru papierowego w przybliżaniu dzieciom w atrakcyjny sposób testów kultury niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy wykonali swoje własne ilustracje do wybranych tekstów i zaprezentowali je.

Nauczyciele języka mniejszości narodowej uczestniczyli również w warsztatach w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Goethe-Institut w Warszawie. W ramach tego projektu konsultant MODN, Małgorzata Kupis-Wielgus, prowadziła cztery szkolenia w roku szkolny 2017/18.