XX Konkurs Jednego Poety

11 grudnia 2019 r. w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Recytatorskiego Konkursu Jednego Poety poświęcona metafizycznej poezji Jerzego Lieberta.  Do udziału
w konkursie, objętym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty, zgłoszono uzdolnioną artystycznie młodzież klas VII i VIII województwa opolskiego. Komisji konkursowej przewodniczyła pani Barbara Barcz-Berdak. W skład jury weszła również pomysłodawczyni Konkursu Jednego Poety - Jolanta Fąfrowicz  (nauczyciel - konsultant  MODN w Opolu).                                                                                   

Zwyciężczynią konkursu została uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu - Julia Maria Henzler.

Pozostali finaliści to:  Antonina Góral z PSP nr 30 w Opolu – miejsce II.,  Zofia Buchta z PSP nr 33 w Opolu  - miejsce III.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Laskowski  i Katarzyna Wierzgoń  z PSP nr 20 w Opolu.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród były:  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom za udział  w tegorocznej edycji Konkursu Jednego Poety.

Kick-off meeting Erasmus plus TOOLS

W dniach 04-5.11.2019 r. w MODN i na Uniwersytecie Opolskim odbywały się spotkania robocze projektu Erasmus plus. Projekt koncentruje się na sposobach wprowadzania edukacji włączającej w środowisku szkolnym i akademickim. Partnerstwo siedmiu organizacji z pięciu krajów reprezentujących szkolnictwo wyższe prowadzi badania w dziedzinie szkolenia nauczycieli. Instytucje te posiadają umiejętności w zakresie integracji, ICT oraz szkolenia nauczycieli. Reprezentują także różne postrzeganie kultury, co jest  uważane za ważny atut dla wyników projektu. Erasmus plus koordynowany jest przez Uniwersytet Opolski w Polsce. Innymi partnerami są instytucje szkolnictwa wyższego opowiadające się za edukacją włączającą: Uniwersytet Vic-Central University of Catalonia w Hiszpanii (programy badawcze w tym obszarze); Kaye Academic College of Education w Izraelu (materiały pomocnicze do nauczania w kontekście wielokulturowym) oraz Zentrum für Lehrerbildung der Universität Münster w Niemczech i University of Cyprus SEIT Lab. Oprócz szkolnictwa wyższego,  kształcącego nauczycieli EFL w fazie przygotowawczej, w projekcie bierze udział dwóch partnerów wykonujących usługę szkolenia nauczycieli: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (zaproszony do współpracy jako ekspert w zakresie szkolenia nauczycieli i zastosowania ICT w nauczaniu języka angielskiego) oraz Zentrum für schupraktische Lehrerausbildung Münster (ZFL) w Niemczech.

Spotkanie dało szansę reprezentantom instytucji partnerskich szczegółowo przedyskutować zadania projektowe, kwestie finansowe oraz uzgodnić kalendarium działań.

Konferencja dla nauczycieli angielskiego współorganizowana przez MODN

Kolejna konferencja dla nauczycieli angielskiego odbyła się w dniach 23-25.09.2019 r. na Uniwersytecie Opolskim i została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich o profilu naukowym - zatytułowana Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research -zgromadziła licznych metodyków z kraju i zza granicy. Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Państwowa Wyższa Szkoła w Koninie. 

MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek   z wykładem The application of interactive whiteboard technology in teaching ELT: A literature overview. Druga część konferencji (współorganizowanej przez MODN) pt. The 4th Conference for Teachers of English obejmowała 6 - godzinne warsztaty dla nauczycieli praktyków.

Konsultantka Ewa Tarnawska poprowadziła sesję o angażowaniu młodszych uczniów w lekcje języka angielskiego, a pani Alicja Wujec-Kaczmarek przewodziła sesji na temat zastosowania technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Międzynarodowa Konferencja IATEFL w Gdańsku

W dniach 20-22.09.2019 r. odbyła się doroczna XXVIII Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Tym razem instytucją goszczącą był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jak co roku, pośród występujących byli najlepsi metodycy i wykładowcy z całego świata. MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek z wykładem 4Cs w/ICT in EFL, co należy rozumieć jako cztery umiejętności XXI wieku, czyli krytyczne myślenie (critical thinking), komunikacja (communication), współpraca (collaboration) i kreatywność (creativity) w nauczaniu języka angielskiego jako obcego.

Kształcenie umiejętności argumentacji już od najmłodszych lat

W Pracowni Nauk Przyrodniczych przy MODN w Opolu odbywają się min. zajęcia dla 5, 6 -latków kształcące umiejętności wypowiadania się, w tym argumentowania i wnioskowania. To bardzo ważne, by dziecko potrafiło uzasadniać swoje zdanie, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego?

Dzieci nabywają tę umiejętność w formie zabawy, w ruchu i z wykorzystaniem sześciokątów SOLO. Lekcja, podczas której maluchy systematyzują wiedzę na temat pór roku, jest tylko przyczynkiem do tego, by musiały uzasadniać i argumentować – odpowiedzieć, dlaczego „ten” obrazkowy sześciokąt przyłożyły do „tego”. Dziecko, wykonując czynność,  w naturalny sposób wyraża swoje zdanie.

                                                                        Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN

Tydzień Mediacji w Polsce

Szanowni Państwo.

Jak co roku w dniach 14 – 18 października obchodziliśmy Tydzień Mediacji w Polsce, a 17 października – Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji, w celu spopularyzowania wiedzy dotyczącej metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zaprosiliśmy nauczycieli do udziału w różnych formach aktywności. Odbyły się zatem dyżury naszych konsultantów, którzy są również mediatorami: Bożeny Grębowiec – mediatora sądowego oraz mediatora VCC i dr Justyny Stadniczeńko – adwokata i mediatora, ponadto seminarium nt. „MODN-e sposoby na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole drogą mediacji”, a także szkolenie pt. „Mediacje szkolne”.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i cieszymy się, że tak wielu osobom bliski jest sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji.

Dawnych kajetów czar…

Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przygotowano miniwystawę pt. Dawnych kajetów czar…Karty z uczniowskich zeszytów z lat 1925 – 1946.

Odwiedzający MODN nauczyciele mają okazję zobaczyć przepiękne fragmenty zeszytów uczniów miasta Lwów okresu międzywojennego oraz czasów II wojny światowej aż po rok 1946, kiedy w wyniku repatriacji właściciele brulionów zaczęli uczęszczać do opolskich szkół.

Warto  zwrócić uwagę na niegdysiejszą  kaligrafię i troskę o estetykę prowadzonych zeszytów. Zwiedzających z pewnością zainteresuje również lista przeczytanych książek z roku 1925.

                                                                                                                    Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN

P1020960

„Spójrz inaczej”

Na przełomie września i października gościliśmy w MODN w Opolu znamienitego gościa Pana Andrzeja Kołodziejczyka, autora programu „ Spójrz inaczej”, który z ramienia Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” poprowadził zajęcia warsztatowe przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.

Program obejmuje bardzo ważne kwestie z obszaru wychowania i profilaktyki. Jego celem jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Dziękujemy również serdecznie za współpracę Dyrekcji PSP nr 15 w Opolu, gdzie nauczyciele mogli uczestniczyć w superwizyjnych zajęciach z uczniami.

Uczestniczki szkolenia bardzo wysoko oceniły wartość programu, który umożliwił im inne spojrzenie zarówno na swój warsztat pracy, jak i możliwości pracy z uczniami.

Bożena Grębowiec

koordynator i organizator szkolenia z ramienia MODN

O DNIU KATECHETY I NAUCZYCIELA

W piątek 6 września 2019 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ks. bp Rudolf Pierskała przewodniczył mszy św. inaugurującej nowy rok szkolno-katechetyczny w ramach Diecezjalnego Dnia Katechety i Nauczyciela. W dalszej części spotkania był wykład s. Marii Kwiek,  koncert ks. Macieja Czaczyka - zwycięzcy Must be the music.

 Dzień Katechety i Nauczyciela, który zawsze jest dobrą okazją do spotkania, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń, rozpoczął się w piątek 6 września 2019 r. mszą świętą w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Rudolf Pierskała.

Po przerwie na poczęstunek oraz zapoznanie się z ofertą wydawnictw, które jak co roku przybywają licznie, by zaprezentować narzędzia pomocne w przeprowadzeniu ciekawej katechezy, wszyscy zgromadzeni przeszli do auli. Obecni na spotkaniu byli Małgorzata Szeląg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Bronisława Ogonowski, kierownik referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej.

Zgromadzeni na konferencji nauczyciele i katecheci wysłuchali prelekcji siostry Marii Kwiek pt. Budowanie relacji katecheta-uczeń, katecheta-rodzic.  Maria Kwiek –  matematyk i doktor teologii – jest autorką wielu książek, której wykłady i konferencje są szeroko rozpowszechnione i znane choćby na takiej platformie jak YouTube.

Ks. Jerzy Kostorz – dyrektor Wydziału Katechetycznego – przedstawił najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego. Jako gość specjalny wystąpił z koncertem ks. Maciej Czaczyk, neoprezbiter, który jeszcze zanim wstąpił do seminarium, wygrał drugą edycję programu Must be the music. Podzielił się też krótko swoim świadectwem spotkania Boga w ciszy, bo choć jego życie wypełniała muzyka, to jednak najbardziej dotknęła serca cisza gór. Zgromadzeni żywiołowo reagowali na młodego kapłana i na przesłanie, które przyniósł wraz ze swoją muzyką.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem obecnego ks. biskupa Pierskały.