01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W dniach 04-5.11.2019 r. w MODN i na Uniwersytecie Opolskim odbywały się spotkania robocze projektu Erasmus plus. Projekt koncentruje się na sposobach wprowadzania edukacji włączającej w środowisku szkolnym i akademickim. Partnerstwo siedmiu organizacji z pięciu krajów reprezentujących szkolnictwo wyższe prowadzi badania w dziedzinie szkolenia nauczycieli. Instytucje te posiadają umiejętności w zakresie integracji, ICT oraz szkolenia nauczycieli. Reprezentują także różne postrzeganie kultury, co jest  uważane za ważny atut dla wyników projektu. Erasmus plus koordynowany jest przez Uniwersytet Opolski w Polsce. Innymi partnerami są instytucje szkolnictwa wyższego opowiadające się za edukacją włączającą: Uniwersytet Vic-Central University of Catalonia w Hiszpanii (programy badawcze w tym obszarze); Kaye Academic College of Education w Izraelu (materiały pomocnicze do nauczania w kontekście wielokulturowym) oraz Zentrum für Lehrerbildung der Universität Münster w Niemczech i University of Cyprus SEIT Lab. Oprócz szkolnictwa wyższego,  kształcącego nauczycieli EFL w fazie przygotowawczej, w projekcie bierze udział dwóch partnerów wykonujących usługę szkolenia nauczycieli: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (zaproszony do współpracy jako ekspert w zakresie szkolenia nauczycieli i zastosowania ICT w nauczaniu języka angielskiego) oraz Zentrum für schupraktische Lehrerausbildung Münster (ZFL) w Niemczech.

Spotkanie dało szansę reprezentantom instytucji partnerskich szczegółowo przedyskutować zadania projektowe, kwestie finansowe oraz uzgodnić kalendarium działań.