Program szkoleniowy Goethe-Institut FOKUS GRUNDSCHULE skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego pracujących w szkołach podstawowych oraz ekspertów prowadzących szkolenia dla nauczycieli ze szkół podstawowych. Dzięki stypendium Goethe-Institut                          

w Warszawie byłam w minionym roku szkolnym uczestniczką tego programu. W programie uczestniczyło 17 osób: 2 nauczycielki języka niemieckiego ze Słowacji, 4 z Polski i 11 nauczycielek języka niemieckiego z Czech.
Jednoroczny cykl szkoleniowy rozpoczął się w lipcu 2016r. szkoleniem online, które było przygotowaniem do intensywnego kursu w Dreźnie, trwającego od 1do 15 sierpnia 2016. Kurs prowadzili eksperci z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie nauczania niemieckiego jako języka obcego. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi koncepcjami w zakresie dydaktyki

i metodyki lekcji języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych na poziomie A1/A2, które koncentrują się na osobie ucznia i są zorientowane na nauczanie przez działanie oraz na komunikację.

W czasie roku szkolnego 2016/17 odbyły się  dwa trzymiesięczne szkoleniaw trybie online (jesienią 2016 r. oraz wiosną 2017 r.) połączone z wymianą dobrych praktyk dydaktycznych       

i koleżeńską hospitacją zajęć szkoleniowych lub lekcyjnych uczestników programu.
Przez cały rok nad przebiegiem procesu szkolenia czuwał ekspert ds. nauczania języka niemieckiego i uczestnicy otrzymywali informację zwrotną. Poruszane w czasie kursu online kwestie, np. metody pracy ze słownictwem, z gramatyką, z tekstem, zostały omówione szerzej podczasdwóch seminariów szkoleniowych 21.-22. października 2016r.  i 12. i 13. maja 2017r.

w Goethe-Institut w Pradze. Podczas ostatniego spotkania uczestniczy otrzymali certyfikaty programu FOKUS GRUNDSCHULE.
Intensywna praca nad zagadnieniami z metodyki i dydaktyki języka niemieckiego pozwoliła mi na poszerzenie i ugruntowanie mojej wiedzy z tego zakresu, którą dzielę się z innymi nauczycielami.

                                                                                                               Małgorzata Kupis-Wielgus