„Dobra Szkoła – ABC reformy” to temat konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbyły się w Opolu oraz gminach: Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie - nad którymi opiekę doradczą sprawuje MODN w Opolu. Problematyka spotkań dotyczyła nadchodzących zmian związanych z reformą oświatową oraz wskazywała rolę i zadania nauczyciela bibliotekarza w nowej rzeczywistości szkolnej.

Konferencję przygotowała i  poprowadziła Barbara Błyszczakowska – doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowymi zapisami prawnymi dotyczącymi kolejnych punktów statutu odnoszących się do organizacji pracy biblioteki szkolnej, poznali nowy kanon lektur szkolnych oraz problematykę wybranych pozycji wydawniczych.  Na konferencji poruszona była również sprawa podręczników z dotacji celowej oraz przypomniane zostały zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pod koniec konferencji zebrani nauczyciele w trakcie dyskusji wymieniali się swoimi doświadczeniami m.in. przy organizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zapisów regulaminowych dot. udostępniania podręczników z MEN oraz z dotacji celowej, wskazywali swoje obawy co do działań i procedur związanych z łączeniem księgozbiorów w trakcie łączenia lub wygaszania szkół. Poruszali zagadnienia dotyczące przyszłości bibliotek szkolnych.

W konferencjach poświęconych nowym zmianom w oświacie brało udział 81 nauczycieli bibliotekarzy zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i średnich, z terenu całego województwa opolskiego.